આત્મનિર્ભર ગુજરાત લોન યોજના-૧ અતર્ગત 1,00,000ની મળે છે લોન, વાંચો કઈ રીતે મેળવવી…

શેર કરો

વૈશ્વિક મહામારી કોવીડ -૧૯ ને કારણે સમગ્ર ભારતવર્ષમાં લગાવેલ લોકડાઉન ના પગલે આર્થિક ખેંચ અનુભવતા ગુજરાતના નોકરિયાતો, શ્રમિકો,નાના ધંધાર્થીઓ, મજુરો વિગેરેને ન્યુનતમ વ્યાજના ધિરાણ રૂપે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ (રૂ.એક લાખ)સુધીની આર્થિક સહાય કરવા આ યોજના અમલ માં આવી છે.






આ યોજના અંતર્ગત રાજ્યની વિવિધ સહકારી બેંકો, કો-ઓપરેટીવ બેન્કો માંથી વાર્ષિક ૨%ના દરે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ (રૂ.એક લાખ) સુધીનું ધિરાણ મળવાપત્ર રહેશે.





આ યોજનાના ફોર્મ સ્થાનિક સહકારી બેંકો, કો-ઓપરેટીવ બેન્કો માંથી મળી રહેશે. યોજનાની અમલવારી, ધિરાણ ની રકમ વિગેરે સંપૂર્ણ સત્તા જે-તે સહકારી બેંકો, કો-ઓપરેટીવ બેન્કો ને આપવામાં આવેલ છે.



યોજના નો લાભ લેવા માટે વિવિધ કેટેગરી મુજબના જરૂરી પુરાવાઓ



વ્યવસાયિક વર્ગ માટે લોન આવેદન ના જરૂરી પુરાવાઓ







 • ડીગ્રી સર્ટીફીકેટ
 • વ્યવસાયના રજીસ્ટ્રેશનનું સર્ટીફીકેટ
 • છેલ્લા વર્ષનું I.T.રીટર્ન
 • પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશન કાર્ડની નકલ (જો હોઈ તો) (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • છેલ્લા ૬ માસની બેંક પાસબુક/સ્ટેટમેન્ટ
 • અન્ય બેંકમાં ચાલતા ધિરાણના મંજુરીપત્ર તથા સ્ટેટમેન્ટની નકલ (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • ઘરનું છેલ્લા લાઈટબીલ અને વેરાબીલની નકલ (જો ભાડે હોઈ તો નોટોરાઈઝડ ભાડાકરાર)
 • રહેઠાણ મિલકતની સીટી સર્વે / ૭-૧૨/ ઇન્ડેક્ષ ની નકલ
 • પાંચ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક લેવા
 • જો બેંક/સંસ્થાના સભાસદ હોવ તો તેનો પુરાવો રજુ કરવો.
 • ડોમિસાઈલ અંગેના પુરાવા(ફક્ત અરજદાર માટે)
 • અન્ય પુરાવાઓ જે-તે ધિરાણ આપતી સહકારી સંસ્થા ને આધીન રહેશે.

ધંધાર્થી વર્ગ માટે લોન આવેદન ના જરૂરી પુરાવાઓ





 • ધંધાનો પુરાવો
 • ઓફીસ/ફેક્ટરી/ગોડાઉન/દુકાનનું છેલ્લું લાઈટબીલ અને વેરાબિલ (જો ભાડે હોઈ તો નોટોરાઈઝડ ભાડાકરાર)
 • છેલ્લા વર્ષનું I.T.રીટર્ન
 • નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના GSTR-૩બ ની નકલ
 • પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશન કાર્ડની નકલ (જો હોઈ તો) (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • છેલ્લા ૬ માસની બેંક પાસબુક/સ્ટેટમેન્ટ
 • અન્ય બેંકમાં ચાલતા ધિરાણના મંજુરીપત્ર તથા સ્ટેટમેન્ટની નકલ (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • ઘરનું છેલ્લા લાઈટબીલ અને વેરાબીલની નકલ (જો ભાડે હોઈ તો નોટોરાઈઝડ ભાડાકરાર)
 • રહેઠાણ મિલકતની સીટી સર્વે / ૭-૧૨/ ઇન્ડેક્ષ ની નકલ
 • પાંચ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક લેવા
 • જો બેંક/સંસ્થાના સભાસદ હોવ તો તેનો પુરાવો રજુ કરવો.
 • ડોમિસાઈલ અંગેના પુરાવા(ફક્ત અરજદાર માટે)
 • અન્ય પુરાવાઓ જે-તે ધિરાણ આપતી સહકારી સંસ્થા ને આધીન રહેશે.

છૂટક મજુરી કરતા શ્રમિક વર્ગ માટે લોન આવેદન ના જરૂરી પુરાવાઓ





 • જે તે કામગીરી કરતા હોઈ તે અંગેના પુરાવા
 • છેલ્લા વર્ષનું I.T.રીટર્ન(જો ભરતા હોઈ તો)
 • આવક અને ખર્ચનું સેલ્ફ ડેકલેરેશન (જો I.T.રીટર્ન ન ભરતા હોઈ તો)
 • પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશન કાર્ડની નકલ (જો હોઈ તો) (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • છેલ્લા ૬ માસની બેંક પાસબુક/સ્ટેટમેન્ટ
 • અન્ય બેંકમાં ચાલતા ધિરાણના મંજુરીપત્ર તથા સ્ટેટમેન્ટની નકલ (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • ઘરનું છેલ્લા લાઈટબીલ અને વેરાબીલની નકલ (જો ભાડે હોઈ તો નોટોરાઈઝડ ભાડાકરાર)
 • રહેઠાણ મિલકતની સીટી સર્વે / ૭-૧૨/ ઇન્ડેક્ષ ની નકલ
 • પાંચ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક લેવા
 • જો બેંક/સંસ્થાના સભાસદ હોવ તો તેનો પુરાવો રજુ કરવો.
 • ડોમિસાઈલ અંગેના પુરાવા(ફક્ત અરજદાર માટે)
 • અન્ય પુરાવાઓ જે-તે ધિરાણ આપતી સહકારી સંસ્થા ને આધીન રહેશે.

નોકરિયાત વર્ગ માટે લોન આવેદન ના જરૂરી પુરાવાઓ





 • છેલ્લી ૪ સેલેરી સ્લીપ
 • છેલ્લા વર્ષનું ફોર્મ નં.૧૬/એ
 • સેલેરી સર્ટીફીકેટ (જો ઉપરોક્ત ૧ અને ૨ લાગુ ન પડતું હોઈ તો) અને જો I.T.રીટર્ન ભરતા હોઈ તો છેલ્લા નાણાકીય વર્ષની નકલ.
 • પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશન કાર્ડની નકલ(જો હોઈ તો) (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • છેલ્લા ૬ માસની બેંક પાસબુક/સ્ટેટમેન્ટ
 • અન્ય બેંકમાં ચાલતા ધિરાણના મંજુરીપત્ર તથા સ્ટેટમેન્ટની નકલ (ફક્ત અરજદાર માટે)
 • ઘરનું છેલ્લા લાઈટબીલ અને વેરાબીલની નકલ (જો ભાડે હોઈ તો નોટોરાઈઝડ ભાડાકરાર)
 • રહેઠાણ મિલકતની સીટી સર્વે / ૭-૧૨/ ઇન્ડેક્ષ ની નકલ
 • પાંચ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક લેવા
 • જો બેંક/સંસ્થાના સભાસદ હોવ તો તેનો પુરાવો રજુ કરવો.
 • ડોમિસાઈલ અંગેના પુરાવા(ફક્ત અરજદાર માટે)
 • અન્ય પુરાવાઓ જે-તે ધિરાણ આપતી સહકારી સંસ્થા ને આધીન રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *